Sử dụng tag content_for_index cho giao diện trang chủ của Shopify

Shopify Dynamic Sections

Shopify cho phép bạn sử dụng các dynamic section để có thể thay đổi vị trí thứ tự các section này. Trong trang chủ của giao diện, việc thay thế tag {{ content_for_index }} sẽ giúp linh động hơn rất nhiều.